Villkor för medlemskap

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan den person (Medlemmen) som är namngiven i avtalet och CrossFit Hässleholm. Utöver dessa villkor kan även särskilda villkor gälla för andra erbjudanden eller tjänster.

2. Medlemsavtal CrossFit Hässleholm

2.1 CrossFit Hässleholm erbjuder medlemskap i kategorierna Box och CrossFit. Omfattningen av medlemskapen och avgifter för dessa finns på hemsidan.

2.2 Medlemsavtalet är personligt och gäller från det datum avtalet tecknades och under den bindningstid som Medlemmen förbundit sig till.

2.3 Medlemskap kan sökas av den person som fyllt 18 eller med godkännande från målsman. Person ska ha ett hälsotillstånd som tillåter träning utan risk för skada eller ohälsa.

2.4 Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till högre nivå enligt CrossFit Hässleholms utbud.

3. Medlemsförmåner

3.1 Medlemskap ger medlemmen rätt att ta del av CrossFit Hässleholms utbud och anläggning. Andra för tiden aktuella förmåner tillkännages via hemsidan. www.crossfithassleholm.se

3.2 CrossFit Hässleholm kan inte alltid garantera plats på vald aktivitet.

4. Tag

4.1 Vid utfärdande av medlemskap erhåller Medlemmen en låstag för åtkomst av anläggningen. Denna tag är personlig och kan ej överlåtas till någon annan.

4.2 Det är inte tillåtet att ta med utomstående till anläggningen.

4.3 Depositionsavgift för tag är 200kr och betalas kontant. Fås i retur vid tillbakalämning. Borttappad tag debiteras med 400 kr.

4.4 Boxen är tillgänglig under gällande öppettider.

5. Medlemmens ansvar

5.1 Medlemmen förbinder sig till att ta del av CrossFit Hässleholms ordningsregler.

-att inte uppträda olämpligt eller vara störande mot andra personer i boxen.

– att följa anvisningar som ges av coachen och hantera träningsutrustningen med hänsyn.

– informera om ev. skada eller dylikt.

6. CrossFit Hässleholms ansvar

6.1 CrossFit Hässleholm ska avråda medlemmen från träning som kan innebära ohälsa eller skada. Detta förutsätter att medlemmen lämnat korrekt information som kan inverka på medlemmens träningsförmåga.

6.2 CrossFit Hässleholm ansvarar inte för och ersätter inte förlust av saker som medlemmen medfört till boxen.

6.3 CrossFit Hässleholm ansvarar inte för hinder av träningsmöjligheter som står utanför CrossFit Hässleholms kontroll.

7. Betalning

7.1 Medlem är genom medlemskapet betalningsansvarig gentemot CrossFit Hässleholm för avgifter som utgår enligt gällande prislista.

7.2 Vid betalning via autogiro är det medlemmens ansvar att se till at det finns täckning på gällande konto. Om täckning saknas på betalningsdagen skickas en påminnelse. CrossFit Hässleholm har rätt att debitera påminnelseavgift.

8. Frysning av medlemskap

8.1 Medlem som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under en viss tid kan ansöka om frysning av medlemskapet.

8.2 Frysning av medlemskapet kan ske på grund av fysiska skäl som sjukdom, graviditet och skada eller på grund av längre utlandsvistelse, arbete eller studier på annan ort.

8.3 Ansökan om frysning ska göras i god tid då frysningen träder i kraft från den dag CrossFit Hässleholm godkänner frysningen. Frysning kan inte göras retroaktivt.

8.4 Frysning innebär att inga avgifter debiteras under den godkända perioden. Medlemmen har inte tillträde till boxen under denna period.

9. Upphörande och uppsägning

9.1 Efter bindningstidens utgång kan medlemmen säga upp sitt medlemskap. Detta ska göras en månad i förväg.

10. Uppsägning av medlemskap frånCrossFit Hässleholms sida.

10.1 CrossFit Hässleholm har rätt att säga upp medlemmen eller för viss tid stänga av medlemmen med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemskapet i nedan stående fall:

-missköter betalning av månadsavgifter och/eller andra avgifter

-uppträder störande eller annars olämpligt i boxen

-bryter mot ordning/ säkerhetsregler eller anvisningar givna av CrossFit Hässleholms personal

11. Ändring av allmänna villkor

11.1 CrossFit Hässleholm har rätt att ändra dessa allmänna villkor inklusive de avgifter som CrossFit Hässleholm debiterar medlemmen för Medlemsavtalet. Under bindningstid äger CrossFit Hässleholm dock inte rätt att höja medlemmens månadsavgift.

12. Meddelanden och information

12.1 CrossFit Hässleholm skickar information samt meddelanden till medlemmen via de kontaktuppgifter som angetts vid registrering.

12.2 Meddelanden från medlemmen kan lämnas till CrossFit Hässleholm via boxen, brev, telefon eller e-post. Telefonnummer, adress, e-postadress till CrossFit Hässleholm hittas på www.crossfithassleholm.se

12.3 Medlemmen ska underrätta CrossFit Hässleholm om ändringar av kontaktuppgifter som ändring av: namn, adress, e-postadress, telefonnummer eller uppgifter för betalning med autogiro.

13. Personuppgifter

13.1 CrossFit Hässleholm behandlar uppgifter om medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som medlemmen samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

13.2 Medlemmen samtycker till att Ferrum Viri AB, och andra bolag som står i företagsmässig förbindelse till CrossFit Hässleholm, behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring.

13.3 Medlemmen kan när som helst anmäla till CrossFit Hässleholm begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. CrossFit Hässleholm bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse. Om medlemmen anmält att dennes uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål.

14. Tvist

14.1 Om tvist uppstår mellan CrossFit Hässleholm och medlemmen ska parterna försöka komma överens. Fungerar inte detta kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens rekommendationer. Medlemmen och CrossFit Hässleholm äger alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.